Personenbenadering

print

In Bouwbesluit 2012 wordt niet meer uitgegaan van verschillende gradaties in bezetting (bezettingsgraadklasse), maar is het absolute aantal aanwezige personen bepalend voor het voorzieningenniveau. De ventilatiecapaciteit wordt bijvoorbeeld bepaald door de hoeveelheid aanwezige personen in een verblijfsgebied of verblijfsruimte (Bouwbesluit afdeling 3.6). De capaciteit hangt hierbij af van de gebruiksfunctie (en subfunctie). In de meeste gevallen bedraagt de benodigde capaciteit 6,5 dm³/(s.persoon).


In principe bepaalt de aanvrager hierin zelf de hoeveelheid personen. Daarmee wordt meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Deze moet zich echter wel realiseren dat bepaalde keuzes ook consequenties hebben en in sommige gevallen onwenselijke beperkingen kunnen opleveren. Om te voorkomen dat er een onbruikbaar laag aantal personen wordt gehanteerd stelt Bouwbesluit 2012 een minimaal niveau in artikel 1.2 (tabel 1.2).


Bij bepaalde gebruiksfuncties is personenbenadering minder van belang. Bij woonfuncties zullen de hoeveelheid personen per woning niet sterk uiteenlopen. In andere gevallen is het verblijven van personen van ondergeschikt belang. Dit is het geval bij een overige gebruiksfunctie en een bouwwerk geen gebouw zijnde. In deze gevallen is de personenbenadering niet van toepassing.


Noot
Deze contemplatie moet als algemeen worden beschouwd. Verschillende projecten of situaties vragen om specifieke advisering. Aan deze beschouwing kunnen daarom geen rechten worden ontleent.